بازدید سید ابراهیم امینی از خبرگزاری پانا - 99/06/26