نشست مشترک کمیسیون های سلامت،فرهنگی و شهرسازی - 99/06/23