دویست و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 99/06/23