بازدید محمدجواد حق شناس از خانه اتحادیه - 99/06/22