دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 99/04/15