بازدید محسن هاشمی و شهربانو امانی از کلینیک سینا اطهر - 99/04/11