بازدید محسن هاشمی ،شهربانو امانی و محمد علیخانی از خط 10 و 7 مترو - 99/04/11