بازدید محسن هاشمی و شهربانو امانی از منطقه 18 و کلنگ زنی پروژه های عمرانی منطقه - 99/04/09