دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 99/04/08