• ٣ مهر ١٣٩٦-
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٧١١٨
مبحث 22 مقررات ملی،حلقه مفقوده ایمنی ساختمان

مبحث 22 مقررات ملی،حلقه مفقوده ایمنی ساختمان

گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه پلاسکو درصحن علنی مجلس قرائت شد. ازجمله مواردی که دراین گزارش مورد توجه قرارگرفت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است . مبحثی که علی رغم اهمیت فراوان به فراموشی سپرده شده است. مقرراتی که در بیان اهمیت آن شاید همین جمله کفایت نماید که رعایت آن می توانست مانع ازوقوع حادثه پلاسکو شود.

اما این مبحث:
مراقبت ونگهداری ازساختمان ازجمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری رابرای مالکین وساکنین درپی خواهدداشت . منافعی چون حفظ سرمایه ،تأمین آسایش و ایمنی . اما متأسفانه درکشورما کمتر به این مهم توجه شده و می شود . دربررسی علل این کم توجهی به مسائل مختلفی برمی خوریم ازجمله کمبود منابع مالی و تلقی هزینه ای به جای منفعت ازنگهداری ، عدم اهتمام برخی مسئولین ذیربط به اجرای مقررات ملی ساختمان و فقدان ضمانت اجرایی دربرخی موارد شاید از جمله مهمترین آنهاباشند. امابه نظرمی رسد مهمترین وجه این کم توجهی ، فرهنگی است. چراکه اگرنوع نگاه ما به مراقبت ونگهداری نگاه کوتاه مدت نباشد وتلقی سرمایه گذاری جهت حفظ منابع سرمایه ای جایگزین اتلاف آن گردد، موجب توجه بیشتر ازسوی صاحبان سرمایه به این امرخواهدشد. این ادعا درمراقبت ازخودمان هم نمود دارد. چراکه تاقبل ازوقوع بیماری کمتر به سلامت خود توجه می نماییم ،درحالی که مراقبت های اولیه می تواند منجر به پیشگیری ازوقوع بیماری هایی شود که درمان آنها نیازمندصرف هزینه های بسیار برای ماوخانواده وکشوراست .

یکی ازمقرراتی که موضوع این کم توجهی است ، مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است که موردغفلت قرارگرفته . به گونه ای که حتی درواقعه اخیرآتش سوزی ساختمان پلاسکو کمتر از این مبحث سخنی به میان آمد. این مبحث که نقطه ثقل آن مراقبت ونگهداری ازساختمان ها است، بازدیدهای ادواری را درکلیه بخشهای ساختمان اعم ازمعماری ، سازه ، تأسیسات برقی ومکانیکی به منظورتأمین ایمنی،بهداشت،آسایش ساکنین،بهره دهی مناسب وجلوگیری ازبه هدررفتن سرمایه ازطریق اشخاص ذیصلاح الزامی می داند.

براساس مفاداین مبحث مالک یا نماینده قانونی او دربرابرنگهداری ساختمان وکلیه اجزای آن مسئول و موظف است تاکلیه شرایط و امکانات لازم را برای انجام امور مربوطه مانند عقد قرارداد نگهداری،بازرسی،اخذتأییدیه وکلیه امورمرتبط تأمین نماید. همچنین مسئول انجام کلیه دستورالعمل های اجرائی مطابق با ابلاغیه ها وحکم های صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.

ازجمله اموری که به کرّات دراین مبحث ازآن یادشده، بازرسی ادواری است. براین اساس همه ساختمانها اعم ازمسکونی،تجاری،اداری،آموزشی،درمانی وغیره درحیطه عملکردی مختلف ازجمله ناحیه،منطقه،شهرو فراشهر بایدبه صورت ادواری توسط اشخاص ذیصلاح موردبازرسی قرارگیرند و هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح به مسئول نگهداری ساختمان اخطاردهد. اخطاری شامل مواردتخلف ودستورات لازم برای اصلاح. همچنین براساس الزامات این مبحث، نادیده گرفتن اخطار، تخلف محسوب می شود وشخص خاطی موردپیگردقانونی قرارخواهدگرفت. بازرس می تواند به جهت غیرایمن بودن و عدم رعایت مقررات، ساختمان موردبازرسی راغیرقابل سکونت تشخیص داده وازطریق مراجع ذیصلاح آن رامحصورنماید.

معماری وسازه،نور، تهویه وشرایط سکونت،تاسیسات مکانیکی، بهداشتی وبرقی،تأسیسات گازرسانی،حفاظت دربرابرحریق ، آسانسور وپلکان برقی درساختمان ها همه ازجمله مواردی است که نیازمند مراقبت و نگهداری و بازرسی مستمر و دائمی است و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ضمن صحه گذاشتن برآنها عواقب ناشی از عدم اجرای آن رامشخص می نماید و تأکیددارد،الزامات این مبحث تاآنجایی که برای تأمین سلامت عمومی،ایمنی،رفاه وسکونت مردم ونگهداری ازساختمانها لازم است،بایداجراشود.

و اما نکته آخر در ضمانت اجرای این مقررات است. براساس ماده 34 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، شهرداری ها،مجریان،مهندسان،مالکان وکارفرمایان مکلفندمقررات ملی ساختمان رارعایت نمایند. امابراساس ماده 35 قانون مذکور مسئولیت نظارت عالیه براجرای این مقررات برعهده وزارت راه وشهرسازی است.همچنین براساس موادفصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون، وزارت راه وشهرسازی علاوه برنظارت عالیه درآگاهی بخشی به افرادجامعه دراجرای مقررات ملی مسئول است. لذا علاوه برمسئولیت همه نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط با ساختمان،انتظارمی رود وزارت راه وشهرسازی بیش ازپیش زمینه اجرای این مقررات رافراهم آورد، چراکه براساس مقدمه کمیته تخصصی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان :
« ساختمان یک سرمایه ملی است وعدم کنترل های لازم پس ازساخت آن،خسارت های جبران ناپذیری براقتصاد هر کشور بر جای می گذارد.»

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: