نشست تخصصی میز خیرین فضاهای آموزشی شهر تهران - 1401/04/06