دیدار جعفر تشکری هاشمی با مشاور اقتصادی دولت قزاقستان - 1401/04/04