نشست هم اندیشی با بانوان فعال در حوزه محیط زیست - 1400/11/04