جلسات بررسی بودجه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (عصر) - 1400/11/04