بازدید علی اعطا از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری - 98/11/23