جلسه کمیسیون فرهنگی و بازدید کمیسیون از مرکز بهاران - 98/06/26