جلسه کمیسیون فرهنگی و بازدیدکمیسیون از مرکز بهاران - 98/06/26