یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/06/26