دیدار آرش میلانی با شورای مرکزی شبکه سمن های محیط زیستی - 98/06/17