دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران - 98/06/17